IMG_2507
DSC00675
IMG_2495
DSC00702
DSC04706

Geloofsbelijdenis

Wij geloven in de enige en levende God, eeuwig bestaande in volmaakte eenheid; Vader, Zoon en Heilige Geest.

Wij geloven dat de mens afgedwaald is van God en onder het beslag van de zonde is gekomen, en daarom geloven wij in de noodzaak van bekering en wedergeboorte door genade en door geloof alleen en in de eeuwige scheiding van God voor diegenen, die uiteindelijk onbekeerlijk blijven.

Wij geloven in de maagdelijke geboorte, het zondeloos leven, de verzoenende dood, de overwinnende opstanding, de hemelvaart en de voortdurende voorspraak van onze Here Jezus Christus.

Wij geloven in rechtvaardiging en heiliging van de gelovige voor de troon van God door geloof in het volbrachte werk van Christus.

Wij geloven in de instelling door Jezus van de doop in water door onderdompeling en van de viering van het avondmaal.

Wij geloven in de geestelijke bescherming van de gelovige, die in Christus blijft.

Wij geloven in de doop van de Heilige Geest en de beschikbaarheid van de gaven van de Geest voor alle gelovigen, tot opbouw van de gemeente.

Wij geloven in de heiligende werking van de Heilige Geest door wiens inwonenden kracht de gelovige in staat wordt gesteld een heilig leven te leiden en waardoor de vrucht van de Geest in zijn leven openbaar wordt.

Wij geloven, dat wij vanuit de overwinning van Jezus aan het kruis, een geestelijke strijd te voeren hebben tegen de duivel en zijn demonen.

Wij geloven in de toerusting van de gemeente door apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars.

Wij geloven in het voorrecht van de verantwoordelijkheid tot brengen van tienden en offers aan de Heer.

Wij geloven in erkenning van het wereldwijde lichaam van Christus, bestaande uit alle wedergeboren en daaruit verder levende gelovigen, ongeacht hun denominatie.

Wij geloven dat gemeentezijn wordt uitgewerkt in een plaatselijke gemeente.

Wij geloven in het totale herstel van de gehele schepping dat voltooid zal worden door de wederkomst van Christus.